Usługi

Kancelaria Notarialna dopełnia z najwyższą starannością obowiązku, jakim jest należyte zabezpieczenie praw i interesów stron
oraz innych osób, dla których dokonywane czynności notarialne mogą spowodować skutki prawne.

Udzielamy stronom wyjaśnień i wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące dokonywanych czynności.
Treści aktów notarialnych i wszelkich innych sporządzanych przez nas dokumentów są sformułowane w zrozumiały sposób.

Dochowujemy tajemnicy zawodowej, zgodnie z Art. 18. § 1 i 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo  o Notariacie, który brzmi: „Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza”.

Stosujemy się bezwzględnie do postanowień ustawy Prawo o Notariacie, w szczególności do przepisu, który stanowi, że „Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem”.

W celu uzyskania wyczerpujących informacji w zakresie czynności, które chcecie Państwo dokonać oraz wymaganych do nich dokumentów niezbędny jest oczywiście wcześniejszy kontakt w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).