Usługi

Kancelaria Notarialna od ponad 15 lat świadczy usługi notarialne w zakresie prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa spółek, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego. Czynności notarialne obejmują między innymi sporządzanie aktów notarialnych, spisywanie protokołów, sporządzanie po zmarłych aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskiego poświadczenia spadkowego, aktów powołania zarządcy sukcesyjnego, poświadczenia własnoręczności podpisu, poświadczenia zgodności kopii dokumentu
z okazanym oryginałem i wiele innych. Siedziba kancelarii znajduje się w Krakowie, ale świadczymy czynności  i zabezpieczamy interesy klientów z całej Polski.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej, czynność notarialna może być dokonana także
w innym miejscu (poza kancelarią),  jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Porady prawne w zakresie czynności notarialnych są nieodpłatne. 

Usługi

Kancelaria Notarialna od ponad 15 lat świadczy usługi notarialne w zakresie prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa spółek, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego. Czynności notarialne obejmują między innymi sporządzanie aktów notarialnych, spisywanie protokołów, sporządzanie po zmarłych aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskiego poświadczenia spadkowego, aktów powołania zarządcy sukcesyjnego, poświadczenia własnoręczności podpisu, poświadczenia zgodności kopii dokumentu z okazanym oryginałem i wiele innych. Siedziba kancelarii znajduje się
w Krakowie, ale świadczymy czynności 
i zabezpieczamy interesy klientów z całej Polski.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej, czynność notarialna może być dokonana także
w innym miejscu (poza kancelarią), jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Porady prawne w zakresie czynności notarialnych są nieodpłatne. 

PRAWO SPADKOWE

Notariusz dokonuje szeregu czynności
z zakresu Prawa spadkowego,
a w szczególności:

 • sporządza testamenty (w tym
  z zapisem zwykłym, zapisem windykacyjnym, poleceniem, wydziedziczeniem,
  podsta­wieniem),
 • sporządza oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • sporządza akty poświadczenia dziedzi­czenia oraz europejskie poświadczenie spadkowe,
 • sporządza protokoły z otwarcia
   i ogło­szenia testamentów,
 • dokonuje wpisów w Notarialnym Reje­strze Testamentów ,
 • sporządza umowy notarialne
   o zrzecze­niu się dziedziczenia,
 • sporządza umowy notarialne
  o dział spadku.

NIERUCHOMOŚCI

W kancelarii realizujemy czynności notarialne dotyczące nieruchomości. Jest to niezwykle istotny fragment naszej działalności z uwagi na fakt,
iż każde nabycie lub zbycie nieruchomości niezależnie od jej rodzaju (nieruchomość gruntowa niezabudowana lub zabudowana np. budynkiem mieszkalnym czy też lokal stanowiący odrębną nieruchomość) wiąże się z koniecznością, pod rygorem nieważności, zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego. Notariusz w związku z dokonywanymi czynnościami składa wnioski o wpis
w księgach wieczystych wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

ZAKŁADANIE SPÓŁEK
i OBSŁUGA SPÓŁEK

W obszarze czynności notarialnych dotyczących prawa spółek handlowych mieści się sporządzanie przede wszystkim:

 • umów i statutów spółek prawa handlowego oraz wprowadzanie
  w nich zmian,
 • protokołów zgromadzeń wspólników,
 • protokołów walnych zgromadzeń,
 • oświadczeń, których złożenie niezbędne jest w procesie przekształcenia, podziału lub połączenia spółek,
 • uchwał o likwidacji spółki,
 • poświadczeń podpisów w trakcie sprzedaży spółek,
 • pełnomocnictw.

Podchodzimy indywidualnie do wszystkich spraw oraz szczegółowo zapoznajemy się  z dostarczonymi dokumentami, stanem faktycznym oraz zamiarem stron czynności.

PRAWO RODZINNE
I OPIEKUŃCZE

W obszarze czynności z zakresu Prawa rodzinnego i opiekuńczego notariusz:

 • sporządza umowy alimentacyjne,
 • sporządza małżeńskie umowy majątkowe, tzw. intercyzy, przed zawarciem związku małżeńskiego lub w trakcie jego trwania,
 • sporządza umowy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności,
 • sporządza inne rodzaje umów, których skutkiem prawnym są przesunięcia majątkowe.

PRAWO SPADKOWE

Notariusz dokonuje szeregu czynności
z zakresu Prawa spadkowego, a w szczególności:

 • sporządza testamenty (w tym z zapisem zwykłym, zapisem windykacyjnym, poleceniem, wydziedziczeniem,
  podsta­wieniem),
 • sporządza oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • sporządza akty poświadczenia
  dziedzi­czenia oraz europejskie poświadczenie spadkowe,
 • sporządza protokoły z otwarcia
  i ogło­szenia testamentów,
 • dokonuje wpisów w Notarialnym
   Reje­strze Testamentów ,
 • sporządza umowy notarialne
  o zrzecze­niu się dziedziczenia,
 • sporządza umowy notarialne o dział spadku.

NIERUCHOMOŚCI

W kancelarii realizujemy czynności notarialne dotyczące nieruchomości. Jest to niezwykle istotny fragment naszej działalności z uwagi na fakt, iż każde nabycie lub zbycie nieruchomości niezależnie od jej rodzaju (nieruchomość gruntowa niezabudowana lub zabudowana np. budynkiem mieszkalnym czy też lokal stanowiący odrębną nieruchomość) wiąże się z koniecznością, pod rygorem nieważności, zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Notariusz w związku z dokonywanymi czynnościami składa wnioski o wpis w księgach wieczystych wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

ZAKŁADANIE SPÓŁEK
i OBSŁUGA SPÓŁEK

W obszarze czynności notarialnych dotyczących prawa spółek handlowych mieści się sporządzanie przede wszystkim:

 • umów i statutów spółek prawa handlowego oraz wprowadzanie
  w nich zmian,
 • protokołów zgromadzeń wspólników,
 • protokołów walnych zgromadzeń,
 • oświadczeń, których złożenie niezbędne jest w procesie przekształcenia, podziału lub połączenia spółek,
 • uchwał o likwidacji spółki,
 • poświadczeń podpisów w trakcie sprzedaży spółek,
 • pełnomocnictw.

Podchodzimy indywidualnie do wszystkich spraw oraz szczegółowo zapoznajemy się  
z dostarczonymi dokumentami, stanem faktycznym oraz zamiarem stron czynności.

PRAWO RODZINNE
I OPIEKUŃCZE

W obszarze czynności z zakresu Prawa rodzinnego i opiekuńczego notariusz:

 • sporządza umowy alimentacyjne,
 • sporządza małżeńskie umowy majątkowe, tzw. intercyzy, przed zawarciem związku małżeńskiego
  lub w trakcie jego trwania,
 • sporządza umowy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności,
 • sporządza inne rodzaje umów, których skutkiem prawnym są przesunięcia majątkowe.

Obowiązki i prawa notariusza

Kancelaria Notarialna dopełnia z najwyższą starannością obowiązku, jakim jest należyte zabezpieczenie praw i interesów stron oraz innych osób, dla których dokonywane czynności notarialne mogą spowodować skutki prawne.

Udzielamy stronom wyjaśnień i wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące dokonywanych czynności. Treści aktów notarialnych i wszelkich innych sporządzanych przez nas dokumentów są sformułowane w zrozumiały sposób.

Dochowujemy tajemnicy zawodowej, zgodnie z Art. 18. § 1 i 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o Notariacie, który brzmi: „Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza”.

Stosujemy się bezwzględnie do postanowień ustawy Prawo o Notariacie, w szczególności do przepisu, który stanowi, że „Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem”.

W celu uzyskania wyczerpujących informacji w zakresie czynności, które chcecie Państwo dokonać oraz wymaganych do nich dokumentów niezbędny jest oczywiście wcześniejszy kontakt w dogodny dla Państwa
sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Obowiązki i prawa notariusza

Kancelaria Notarialna dopełnia z najwyższą starannością obowiązku, jakim jest należyte zabezpieczenie praw i interesów  stron oraz innych osób, dla których dokonywane czynności notarialne mogą spowodować  skutki prawne.

Udzielamy stronom wyjaśnień i wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące dokonywanych czynności.
Treści aktów notarialnych i wszelkich innych sporządzanych przez nas dokumentów są sformułowane w zrozumiały sposób.

Dochowujemy tajemnicy zawodowej, zgodnie z Art. 18. § 1 i 2 ustawy z 14 lutego 1991 r.
Prawo o Notariacie, który brzmi:
„Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza”
.

Stosujemy się bezwzględnie do postanowień ustawy Prawo o Notariacie, w szczególności do przepisu, który stanowi, że „Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem”.

W celu uzyskania wyczerpujących informacji
w zakresie czynności, które chcecie Państwo dokonać oraz wymaganych do nich dokumentów niezbędny jest oczywiście wcześniejszy kontakt w dogodny
dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny
 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

koszt
czynności
notarialnych

Notariusz za dokonywane czynności pobiera wynagrodzenie w wysokości regulowanej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Nadto Notariusze na podstawie odrębnych przepisów są płatnikiem opłaty sądowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, a zatem przy dokonywanych czynnościach pobierają opłatę sądową i podatki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przekazują pobrane należności
właściwym sądom i urzędom skarbowym.

koszt
czynności
notarialnych

Notariusz za dokonywane czynności pobiera wynagrodzenie w wysokości regulowanej
w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Nadto Notariusze na podstawie odrębnych przepisów są płatnikiem opłaty sądowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, a zatem przy dokonywanych czynnościach pobierają opłatę sądową i podatki, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i przekazują pobrane należności właściwym sądom
 i urzędom skarbowym.