Нотаріальна контора існує з 2006 року

Kancelaria istnieje
od 2006 roku

Нотаріальна контора вже більше 15 років надає нотаріальні послуги в галузі цивільного, спадкового, господарського а також сімейного та опікунського права. Нотаріальні дії включають в себе, серед іншого, складання нотаріальних актів, складання протоколів, створення спадкових актів, європейського спадкового засвідчення, актів призначення ліквідаційного керівника, посвідчення автентичності підпису, посвідчення відповідності копії документа з пред’явленим оригіналом і багато інших. Фірма знаходиться в Кракові, але ми надаємо послуги і забезпечуємо інтереси клієнтів з усієї Польщі.

Нотаріус вчиняє нотаріальні дії в нотаріальній конторі, але нотаріальна дія може бути вчинена і в іншому місці (крім контори), якщо це буде зумовлено характером діяльності або особливии обставинами.

Юридичні консультації з питать нотаріальних дій є безкоштовними. 

ПОСЛУГИ

Kancelaria Notarialna od ponad 15 lat świadczy usługi notarialne w zakresie prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa spółek, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego. Czynności notarialne obejmują między innymi sporządzanie aktów notarialnych, spisywanie protokołów, sporządzanie po zmarłych aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskiego poświadczenia spadkowego, aktów powołania zarządcy sukcesyjnego, poświadczenia własnoręczności podpisu, poświadczenia zgodności kopii dokumentu z okazanym oryginałem i wiele innych. Siedziba kancelarii znajduje się w Krakowie, ale świadczymy czynności  i zabezpieczamy interesy klientów z całej Polski.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej, czynność notarialna może być dokonana także
w innym miejscu (poza kancelarią),  jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Porady prawne w zakresie czynności notarialnych są nieodpłatne. 

Usługi

Спадкове право

Нотаріус вчиняє ряд дій у галузі спадкового права, зокрема:

 • складання заповітів (у тому числі зі звичайним записом, записом про стягнення боргів, розпорядженням, позбавленням спадщини, представленням,
 • заяви про прийняття або відмову від спадщини,
 • оформляє свідоцтва про спадщину та європейські свідоцтва про спадщину,
 • складає протоколи відкриття і оголошення заповітів,
 • вносить записи до нотаріального реєстру
  заповітів,
 • оформляє нотаріальні договори про відмову
  від спадщини,
 • оформляє нотаріальні договори про розподіл спадщини.

НЕРУХОМІСТЬ

В Конторі ми здійснюємо нотаріальні дії,
пов’язані з нерухомістю. Це дуже важлива
частина нашої діяльності, враховуючи той
факт, що будь-яке придбання або продаж
нерухомості незалежно від її типу (грунтова
забудована або незабудована нерухомість
наприклад, житловий будинок або
приміщення, що представляє собою окремий
об’єкт), пов’язане з необхідністю, під страхом
недійсності, укладати договір у формі
нотаріального акта. Нотаріус у зв’язку з
здійснюваними діями подає заявки на запис в
вічисту книгу разом з документами, що
становлять основу запису в вічисту книгу.

СТВОРЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУ-ВАННЯ
КОМПАНІЙ

В переліку нотаріальних дій, що стосуються
діяльності комерційних компаній, знаходяться
насамперед:

 • договори та статути компаній
  комерційного права та внесення змін
  до них,
 • протоколи зборів спільників,
 • протоколи загальних зборів,
 • заяви, подання яких є необхідним в
  процесі переоформлення, поділу або
  об’єднання компаній,
 • постанови про ліквідацію компаній,
 • засвідчення підписів при продажі
  компаній,
 • довіреності.

Ми підходимо індивідуально до всіх справ і
детально знайомимося з наданими
документами, фактичним станом і наміром
сторін правочину.

СІМЕЙНЕ ТА ОПІКУНСЬКЕ
ПРАВО

В сфері діяльності в галузі сімейного та
опікунського права нотаріус:

 • оформляє аліментні договори,
 • оформляє шлюбні майнові договори, так звані
  інтерцизи, до або під час шлюбу,
 • оформляє договори про поділ спільного
  майна подружжя після припинення спільності,
 • оформляє інші види договорів, юридичним
  наслідком яких є майнові зміни.

PRAWO SPADKOWE

Notariusz dokonuje szeregu czynności
z zakresu Prawa spadkowego, a w szczególności:

 • sporządza testamenty (w tym z zapisem zwykłym, zapisem windykacyjnym, poleceniem, wydziedziczeniem,
  podsta­wieniem),
 • sporządza oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • sporządza akty poświadczenia
  dziedzi­czenia oraz europejskie poświadczenie spadkowe,
 • sporządza protokoły z otwarcia
  i ogło­szenia testamentów,
 • dokonuje wpisów w Notarialnym
   Reje­strze Testamentów,
 • sporządza umowy notarialne
  o zrzecze­niu się dziedziczenia,
 • sporządza umowy notarialne o dział spadku.

NIERUCHOMOŚCI

W kancelarii realizujemy czynności notarialne dotyczące nieruchomości. Jest to niezwykle istotny fragment naszej działalności z uwagi na fakt, iż każde nabycie lub zbycie nieruchomości niezależnie od jej rodzaju (nieruchomość gruntowa niezabudowana lub zabudowana np. budynkiem mieszkalnym czy też lokal stanowiący odrębną nieruchomość) wiąże się z koniecznością, pod rygorem nieważności, zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Notariusz w związku z dokonywanymi czynnościami składa wnioski o wpis w księgach wieczystych wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

ZAKŁADANIE SPÓŁEK
i OBSŁUGA SPÓŁEK

W obszarze czynności notarialnych dotyczących prawa spółek handlowych mieści się sporządzanie przede wszystkim:

 • umów i statutów spółek prawa handlowego oraz wprowadzanie
  w nich zmian,
 • protokołów zgromadzeń wspólników,
 • protokołów walnych zgromadzeń,
 • oświadczeń, których złożenie niezbędne jest w procesie przekształcenia, podziału lub połączenia spółek,
 • uchwał o likwidacji spółki,
 • poświadczeń podpisów w trakcie sprzedaży spółek,
 • pełnomocnictw.

Podchodzimy indywidualnie do wszystkich spraw oraz szczegółowo zapoznajemy się  
z dostarczonymi dokumentami, stanem faktycznym oraz zamiarem stron czynności.

PRAWO RODZINNE
I OPIEKUŃCZE

W obszarze czynności z zakresu Prawa rodzinnego i opiekuńczego notariusz:

 • sporządza umowy alimentacyjne,
 • sporządza małżeńskie umowy majątkowe, tzw. intercyzy, przed zawarciem związku małżeńskiego
  lub w trakcie jego trwania,
 • sporządza umowy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności,
 • sporządza inne rodzaje umów, których skutkiem prawnym są przesunięcia majątkowe.

ПРО МЕНЕ

НОТАРІУС
СИЛЬВІЯ БАРУТОВІЧ-ВЄЧОРЕК

Вищу юридичну освіту я отримала в 1995 році на юридичному факультеті Ягеллонського університету, потім в 1995-1997 роках була працівником при Краківському окружному суді, після чого успішно здала суддівський іспит.

У 1999-2002 роках я була працівником Нотаріальної палати в Кракові, а в 2002-2005 роках працювала нотаріальним асесором.

Нотаріусом я є з січня 2006 року, а від березня 2006 року я є власником Нотаріальної контори в будинку № 19, на вулиці Броновіцка в Кракові.

o mnie

Notariusz Sylwia
Barutowicz – Wieczorek

Studia prawnicze ukończyłam w 1995 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego, następnie w latach 1995-1997 odbyłam aplikację sądową przy
Sądzie Okręgowym w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim.
W latach 1999 -2002 byłam aplikantką Izby Notarialnej w Krakowie,
a w latach 2002-2005 pracowałam jako asesor notarialny.
Notariuszem jestem od stycznia 2006 roku,
a Kancelarię Notarialną
prowadzę w budynku nr 19, przy ulicy Bronowickiej w Krakowie
od marca 2006 roku.